Hodnotenie

CRIF ESG Analytics

Pomáha firmám spĺňať regulačné požiadavky a riešiť technické a obchodné výzvy vďaka štruktúrovanému prístupu. Hodnotí riziká spojené s bankovými expozíciami a tiež portfóliom dodávateľov v podnikovom segmente. Podporuje firmy pri riešení strategických výziev rozvoja a umožňuje plánovať rozvoj v súlade s ESG princípmi.

Ako to funguje?

Máme dáta k celému portfóliu približne 320 000 obchodných spoločností v Slovenskej republike.

Na získanie až 126 ukazovateľov stačí dodať zoznam IČO. Výstupom je súbor v Exceli, ktorý je ideálny na spracovanie ďalších analýz.

CRIF ESG Analytics pomáha finančným inštitúciám a korporáciám pri riešení:

 1. Predpisy a regulácia
  • dáta a informácie pre nefinančný reporting
  • fyzické riziká vyplývajúce z klimatickej zmeny a povinnosť modelovať finančné dopady
  • výkazníctvo v rámci Pilier 3 vr. Green Asset Ratio (GAR) a Banking Book Taxonomy Alignment Ratio (BTAR)
 2. Riadenie rizík
  • ESG data a skóring pre modeling, pricing a underwriting
  • záťažové testy
 3. Obchodný rozvoj
  • identifikácia existujúcich aj potenciálnych klientov s možnosťou rozvoja zelených činností (napr. podporovaných EÚ zelenými fondmi)

Z akých častí sa CRIF ESG Analytics skladá?

ESG dáta a ekosystém

Verejné dáta s pridanou hodnotou a informácie z aplikácie CRIBIS, ktorá poskytuje nielen finančné informácie o všetkých slovenských a českých obchodných subjektoch.

Pre každé IČO, ktoré je nájdené v CRIF ESG databáze, je dodaných až 126 ukazovateľov (48 popisujúci faktor E, 54 popisujúci faktor S a 24 popisujúci faktor G) v rôznej členitosti (pre IČO, obce s rozšírenou pôsobnosťou, okresy, regióny a NACE).

Emisie skleníkových plynov

Štatistický model kalkulujúci emisie na dátach o prevádzkach a ekonomických aktivitách prevádzok z Obchodného registra, ktoré sú prevedené na NACE kódy.

Odhad emisií skleníkových plynov pre Scope 1, Scope 2 a Scope 3 v kg CO2ekv. Zdrojové dáta sú z EUROSTAT, IRZ, EU ETS, certifikátov uhlíkovej stopy a nefinančných správ podľa NFRD.

Fyzické riziko

Štatistický model, ktorý odhaduje mieru vystavenia spoločnosti rôznym prírodným nebezpečenstvám na základe umiestnenia prevádzok a s ohľadom na významnosť rizika podľa NACE odvetvia.

9 indikátorov chronického fyzického rizika (vrátane teplotných zmien, tepelného stresu a degradácie pôdy), 8 indikátorov akútneho fyzického rizika (vrátane vĺn vedie, záplav a lesných požiarov), a ďalšie indikátory zahŕňajúce syntetické riziko aj celkové fyzické riziko.

Benchmarking

Analýza a porovnávanie jednotlivých komponentov ESG Analytics pre vybrané subjekty na základe porovnateľných charakteristík (geograficky, NACE, významnosť, …).

Porovnanie s referenčnými firmami môže pomôcť prijať aktivity, ktoré povedú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti. Vstupnými dátami je zoznam IČO. Výstupom je prezentácia so závermi benchmarkingu alebo Excel pre prípadnú ďalšiu analýzu.

Riziko transformácie

Štatistický model predpovedajúci finančnú stratu, ktorá môže spoločnosti vzniknúť priamo alebo nepriamo v dôsledku procesu prispôsobovania sa nízkouhlíkovej stope a ekologicky udržateľnejšiemu hospodárstvu.

3 individuálne indikátory vplyvu na tržby, EBITDA maržu a investície a jedno syntetické riziko dopadu. Správne riadenie tohto rizika je zásadné pre úspešný prechod k uhlíkovo neutrálnej ekonomike a pre dosiahnutie ESG cieľov organizácie.

ESG skóre

Syntetický ukazovateľ merajúci úroveň primeranosti hodnotenej spoločnosti faktorom ESG navrhnutých orgánom EBA.

ESG skóre light nevyužíva indikátory fyzického rizika a odhad emisií skleníkových plynov Scope 3. ESG skóre full využíva všetky dostupné údaje a nástroje. Výstupom oboch verzií sú 3 individuálne skóre (pre každý zo sektorov E, S a G) a jedno syntetické skóre.

Synesgy dotazník

Dotazníková platforma, v ktorej firma zodpovie sadu otázok s preddefinovanými odpoveďami. Zistia, ako sú na tom v oblastiach E, S, G a celkovo, pri čom získajú aj odporúčania aktivít na zlepšenie udržateľnosti. Systém zahŕňa aj kalkulačku emisií skleníkových plynov podľa štandardu GHG Protocol.

Všetky spoločnosti sú v danej kategórii veľkostí hodnotené podľa rovnakých princípov, aby bolo možné získať porovnateľný obraz o udržateľnosti podnikania. Synesgy umožňuje preveriť aj dodávateľský reťazec, ktorý je potrebné poznať pri budovaní stratégie udržateľnosti.

PENB (štatistický) model

Štatistický model na slovenských  rezidenčných budovách, ktorého výstupom je klasifikačná trieda, energetická náročnosť a emisie skleníkových plynov.

Na slovenskom trhu neexistuje verejne dostupná databáza, ktorá by poskytovala údaje o energetickej náročnosti budovy a produkcii emisií skleníkových plynov. Model je tvorený z údajov z databázy Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a štatisticky reprezentatívnej vzorky rezidenčných nehnuteľností. Ponúka informácie o energetickej triede, ročnej spotrebe primárnej neobnoviteľnej energie a emisiách skleníkových plynov (metodológia PCAF).

S akými údajmi pracuje CRIF ESG Analytics?

Vychádzame z interných dát, verejných aj neverejných zdrojov, pridali sme modely významných rizík, z čoho vzniklo realistické ESG skóre a ďalšie výstupy.

Verejné údaje

Týkajú sa všetkých ESG oblastí, pre ktoré vyťažujeme dostupné verejné zdroje a inštitúcie. Ide o dáta, ktoré nie sú dostupné na jednom mieste, a nie všetky firmy ich musia poskytovať. O to viac sú pre hodnotenie užitočné (napr. pokuty za porušenie zákona o životnom prostredí a pod.).

Algoritmy a dátové modely

Vďaka našim znalostiam vytvárame z dostupných informácií dáta s pridanou hodnotou (napr. určenie pohlavia z mien štatutárnych zástupcov na určenie rodového zastúpenia v orgánoch firiem, vekového rozloženia a pod.).

Web crawling

Pravidelne „skenujeme“ slovenské weby a získavame z nich informácie, ktoré sú pre ESG kľúčové. Jedná sa o takzvanú sémantickú analýzu obsahu, pri ktorej môže byť vyhľadanou informáciou napríklad existencia ISO certifikátov a pod.

Open a vyžiadané verejné dáta

Pracujeme aj s dátami z verejných zdrojov, negatívnymi indikátormi z verejných registrov a inštitúcií, či ukazovateľmi všeobecnejšieho charakteru vzťahujúcich sa k oblastiam, v ktorých firma pôsobí.

Vyvážený informačný mix

Synesgy skóre a ESG analýza na základe syntézy interných i externých informácií a ukazovateľov všeobecnejšieho charakteru má cieľ zohľadniť známe pozitívne aj negatívne informácie u konkrétnej spoločnosti.

Výhody ESG skóre

Vyskúšajte ESG analýzu už dnes!

Miestne špecifiká. Hodnotenie bolo vyvinuté pre slovenský trh, je schopné ohodnotiť všetky slovenské komerčné firmy, ktorých je zhruba 320 tisíc.

Robustná metodika. Využívame naše znalosti a skúsenosti s ratingom a prenášame ich aj do ESG hodnotenia. Použitá metodika vychádza z osvedčených postupov.

Dostupnosť. Výstupy a dáta je možné dodať prakticky okamžite. Stačí poslať zoznam IČO, ku ktorým je potrebné doplniť ESG hodnotenie, a za chvíľu máte k dispozícii dátový súbor s výsledkami.

Modularita. Hodnotenie môže byť komplexné, prípadne ho prispôsobiť potrebám a dodať v jednotlivých moduloch.

Súlad s reguláciou. Hodnotenie môže byť komplexné, prípadne ho prispôsobiť potrebám a dodať v jednotlivých moduloch.

Ste pripravení na zmenu?

Nechajte si odborne posúdiť spoločenskú zodpovednosť vašej firmy a dodávateľského reťazca ešte dnes a zistite, v ktorých oblastiach sa môžete zlepšiť. Buďte krok pred ostatnými a pripravte sa tak na budúcnosť.