ESG dotazníková platforma

Synesgy

Zistite, ako si v ESG oblastiach počínate vy a váš dodávateľský reťazec. Analyzujete vďaka tomu lepšie riziká a príležitosti, a tak získate konkurenčnú výhodu.

CRIF vyvinul celosvetovo dostupnú dotazníkovú platformu Synesgy, ktorú sme lokalizovali pre Slovensko. Máme dlhoročné znalosti v oblasti dát a informácií, ktoré sme zúročili. Vyvinuli sme globálnu digitálnu platformu, ktorá zhromažďuje a spravuje ESG dáta a informácie, vďaka ktorým je možné overiť kritéria udržateľnosti zákazníkov aj dodávateľov.

Vďaka nášmu algoritmu zistíte, ako sa vám darí v ESG oblastiach.

Všetky spoločnosti musia byť hodnotené podľa rovnakých princípov, aby bolo možné získať porovnateľný obraz o udržateľnosti podnikania. Je dôležité poznať dodávateľský reťazec, pretože len tak možno vybudovať stratégiu udržateľnosti.

Ako to vlastne funguje?

Synesgy skóre môže získať každá spoločnosť. Stačí sa zaregistrovať, vyplniť a odoslať dotazník, Synesgy skóre a návrh krokov na zlepšenie udržateľnosti sa vygeneruje automaticky.

1

Podpis zmluvy medzi CRIF SCB a vedúcim dodávateľského reťazca

2

Nahranie dodávateľského portfólia do Synesgy

3

Rozoslanie pozvánok a vyplnenie dotazníkov

4

Automatizovaná kontrola a spracovanie Synesgy skóre

5

Zaslanie certifikátu so Synesgy skóre s platnosťou 1 rok od vydania

Sme firma, ktorá zamestnáva maximálne 50 osôb (segment mikro až malé firmy)

Celé hodnotenie stojí na dotazníku, ktorý sa skladá z cca 35 otázok skúmajúcich kľúčové faktory udržateľnosti z pohľadu CSRD a EÚ taxonómie.

 • Životné prostredie (E):
  emisie skleníkových plynov (uhlíková stopa), voda, spotreba energie a podiel fosílnych palív, odpady, environmentálna certifikácia a aktivity, ciele znižovania spotreby, riadenie rizík vyplývajúcich z klimatickej zmeny
 • Spoločnosť (S):
  stakeholder management a vplyv podnikania firmy na spoločnosť, ľudské zdroje, školenia, rozdiely v odmeňovaní a rovnaké príležitosti, vzťahy s komunitami
 • Správa (G):
  nefinančný reporting, certifikácia, politiky zamerané na udržateľnosť, riadenie rizík a corporate governance

Vedúci dodávateľského reťazca má k dispozícii prehľadnú infografiku, v ktorej je na prvý pohľad zrejmé, ako si dodávatelia/obchodní partneri vedú v oblastiach E/S/G aj celkovo. Na základe toho je možné segmentovať dodávateľov podľa udržateľnosti, prípadne zaviesť rozvojové programy s cieľom posilniť udržateľnosť.

Sme firma, ktorá zamestnáva viac ako 250 osôb (segment SME a Large)

Celé hodnotenie stojí na dotazníku, ktorý sa skladá z viacerých častí – všeobecnej, týkajúcej sa CSRD a EÚ taxonómie a sektorovo špecifickej. Druhá spomínaná časť zahŕňa špecifické otázky pre vami vybrané odvetvie z 35 rôznych.

Všeobecná časť
 • Informácie o podnikaní:
  stratégia udržateľnosti spoločnosti, riadenie rizík, patenty, výskum a vývoj, digitálne služby, označovanie a politika produktov a služieb
 • Životné prostredie (E):
  voda, energia, odpady, environmentálna certifikácia
 • Spoločnosť (S):
  ľudské zdroje, certifikácia a legislatíva, vzťahy s dodávateľmi a partnermi, vzťahy s verejnosťou
 • Správa (G):
  štruktúra a úroveň riadenia, certifikácia a legislatíva
Sektorová časť
 • inovácia
 • vzťahy s verejnosťou a dodávateľmi
 • zdravie a bezpečnosť
 • udržateľnosť
 • nakladanie s energiami a odpadmi
  a ďalšie.

Vedúci dodávateľského reťazca má k dispozícii prehľadnú infografiku, v ktorej je na prvý pohľad zrejmé, ako si dodávatelia/obchodní partneri vedú v oblastiach E/S/G, vo svojom odvetví aj celkovo. Na základe toho je možné segmentovať dodávateľov podľa udržateľnosti, prípadne zaviesť rozvojové programy s cieľom posilniť udržateľnosť.

API

Firmám, ktoré nahrávajú do portálu Synesgy dodávateľské reťazce, ponúkame uľahčenie – napojenie Synesgy cez API priamo do interných systémov. Všetky informácie tak budú na jednom mieste.

Technická dokumentácia je k dispozícií tu.

Z čoho dotazník vychádza?

GRI, 17 SDGs, EU taxonómia

Základným stavebným kameňom pre Synesgy dotazník je Global Reporting Initiative (GRI), ktorej hlavným cieľom je vytváranie medzinárodných štandardov pre výkazníctvo v oblasti trvalej udržateľnosti. Ďalšie otázky vychádzajú z rámcov zahŕňajúcich 17 cieľov udržateľného rozvoja podľa OSN, EÚ taxonómie a iných.

Kalkulačka emisií skleníkových plynov

Súčasťou dotazníka sú aj otázky týkajúce sa emisie skleníkových plynov spoločnosti. Pre mnohé firmy je náročné odhadnúť, akú stopu za sebou zanechávajú. Preto je v Synesgy platforme dostupná tzv. GHG kalkulačka, ktorá s relevantným odhadom pomôže.

Do kalkulačky stačí vložiť vstupné údaje o množstve a type spaľovaných fosílnych palív a systém potom automaticky vypočíta emisie, ktoré rozdelí podľa prístupu definovaného GHG protokolom.

Okrem nástroja na výpočet emisií skleníkových plynov Synesgy ponúka možnosť nahrať dokumenty preukazujúce uhlíkovú stopu ako prílohu dotazníka.

Výhody Synesgy

Začnite so Synesgy ešte dnes

Pripravte sa včas. Najväčší prospech z prijatia ESG princípov budú mať tí, ktorí sa tejto príležitosti chopia ako prví. Neváhajte a začnite ešte dnes.

Splňte regulačné požiadavky. Zbierať dáta bude potrebné už v roku 2024. Za tento rok bude povinné vydať nefinančný report o udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti.

Pochváľte sa, že ste zodpovední. Konkurencia stále silnie. Zamerajte sa na ESG aspekty a ukážte, že ste lepší ako iní vo vašom odbore.

Urobte krok k lepšej budúcnosti. Ak zistíte, kde sú vaše slabé stránky, budete vedieť, na čom je potrebné zapracovať, a kde je priestor na zlepšenie.

Jednoduchšia cesta k bankovým produktom. Aj na základe ESG ratingu sa banky rozhodujú, v akej výške poskytnú úver.

Sme jediní poskytovatelia na slovenskom trhu. Riešenie vyvinula naša materská spoločnosť v Taliansku a postupne ho zavádzajú pobočky po celom svete.

Hodnotenie poskytneme zadarmo. Prvé Synesgy skóre platné rok má každá spoločnosť možnosť získať zadarmo. V ďalšom roku je certifikácia spoplatnená.

Preverte celý dodávateľský reťazec vďaka globálnemu pokrytiu. Synesgy je unikátny celosvetový systém, ktorý je lokalizovaný v mnohých krajinách po celom svete.

Ste pripravení na zmenu?

Nechajte si odborne posúdiť spoločenskú zodpovednosť vašej firmy a dodávateľského reťazca ešte dnes a zistite, v ktorých oblastiach sa môžete zlepšiť. Buďte krok pred ostatnými a pripravte sa tak na budúcnosť.