ESG

Krok smerom k zodpovednému podnikaniu

Skratka ESG značí konkurencieschopnosť, rozvoj komunity, spoločnosti a celkovo zodpovedný a udržateľný prístup k podnikaniu. ESG princípy vyjadrujú zodpovedný prístup firiem k zachovaniu planéty pre ďalšie generácie.

Environment

Posudzuje, ako sa firma správa k životnému prostrediu. Táto oblasť zahŕňa množstvo kritérií, ale za všetky možno spomenúť uhlíkovú stopu nakladania s odpadmi, využívanie surovín a ďalších zdrojov.

Social

Hodnotí sociálne témy a spoločenskú zodpovednosť. Zaoberá sa etikou, správaním sa k zamestnancom, podporou zdravia a bezpečnosti, hodnotí sociálne aspekty firiem.

Governance

Skúma riadenie spoločnosti. Sleduje odmeňovanie manažmentu, rozmanitosť, zloženie a nezávislosť manažmentu, zameriava sa na boj proti korupcii či etické podnikanie.

Európska smernica CSRD

Corporate Sustainability Reporting Directive

Už dávno sa skončila doba, kedy sa téma spoločenskej zodpovednosti a udržateľnosti prehliadala a úrady na tieto témy nebrali ohľad.

Nová európska smernica Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), ktorá sa uplatňuje od 1. januára 2024 nadväzuje na snahu EÚ smerovať k uhlíkovo neutrálnej ekonomike. Z toho vyplývajú aj regulačné požiadavky na firmy. Spoločnosti budú po prvýkrát povinne vykazovať reporty v roku 2025 s dátami za celý rok 2024. Je teda najvyšší čas začať sa zaujímať o túto problematiku a pripraviť si na ňu.

Povinnosť vykazovať informácie o udržateľnosti budú mať všetky veľké firmy (jednotlivo či ak plnia kritéria na konsolidovanom základe). Vzhľadom k tomu, že smernica myslí aj na dodávateľské reťazce, reportovaním sa budú musieť zaoberať v podstate takmer všetky firmy.

Odkedy sa povinnosť vykazovať podľa smernice CSRD týka vašej firmy?

Sme banky, poisťovne, zaisťovne a obchodné spoločnosti
  • Od 1. 1. 2024 musíte začať so zberom dát a od roku 2025 musíte zistené informácie vykazovať v súlade s CSRD smernicou.
Sme veľká spoločnosť
  • V súčasnej dobe nepodliehate smernici o nefinančnom výkazníctve (NFRD).
  • Od 1. 1. 2025 musíte začať so zberom dát a od roku 2026 musíte zistené informácie vykazovať v súlade s CSRD smernicou.
Sme malý alebo stredný podnik (SME) alebo iná kótovaná spoločnosť
  • Od 1. 1. 2026 musíte začať so zberom dát a od roku 2027 musíte zistené informácie vykazovať v súlade s CSRD smernicou.
  • SME spoločnosti môžu aplikáciu odložiť do roku 2028.

Zaujíma vás, či patríte medzi firmy, na ktoré sa vzťahuje CSRD? Neváhajte nás kontaktovať!

Ste pripravení na zmenu?

Nechajte si odborne posúdiť spoločenskú zodpovednosť vašej firmy a dodávateľského reťazca ešte dnes a zistite, v ktorých oblastiach sa môžete zlepšiť. Buďte krok pred ostatnými a pripravte sa na budúcnosť.