Čo je CSRD a prečo je dôležité pre ESG?

1. 2. 2023

CSRD, Corporate Sustainability Directive, je európska smernica, ktorá nahradí smernicu o nefinančnom reportingu (NFRD) 2014/95/EÚ. CSRD bude v oveľa širšom meradle zahŕňať otázky udržateľnosti. Týka sa nielen tzv. PIE, tj spoločností verejného záujmu, ale všetkých firiem väčších, než sú malé a stredné podniky. Odhaduje sa, že CSRD zahrnie 50 tis. spoločností po celej Európe oproti cca 11 tis. firmám, ktoré reportovali v súlade s NFRD.

Vykazovanie dát a informácií o udržateľnosti bude novo definované podľa nových európskych štandardov (EU Sustainability Reporting Standards), ktoré zostavuje European Financial Reporting Advisory Group – EFRAG na báze Global Reporting Initiative (GRI). CSRD predpokladá, že dáta a informácie o udržateľnosti budú spoločnosti dávať k dispozícii v jednotnej výročnej správe a táto správa bude v strojovo čitateľnom formáte, aby sa mohla ukladať do jednotnej európskej databázy (European Single Access Point database).

Spoločnosti budú prvýkrát vykazovať dáta v roku 2025 v správach za rok 2024, verejne obchodované malé a stredné podniky (SMEs) budú zapojené o 3 roky neskôr. Smernica nadväzuje na snahu EÚ smerovať ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu. Podporuje Zelenú dohodu (European Green Deal) a je súčasťou Akčného plánu EÚ pre udržateľné financie, ktorý pomáha bankám pri poskytovaní úverov, správcom aktív pri rozhodovaní o investíciách, a tým aj samotným obchodným spoločnostiam zahrnúť do svojich obchodných úvah a rozhodnutí ciele Parížskej dohody o zmene klímy (presne 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN).

Ako CSRD, tak aj taxonómia, ktorá definuje udržateľné (zelené) ekonomické činnosti, bude mať dopad nielen na podniky priamo patriace do pôsobnosti týchto smerníc a nariadení, ale nepriamo aj na dodávateľov, zákazníkov a ďalších obchodných partnerov, ktorí sú súčasťou dodávateľských (hodnotových) reťazcov podnikov alebo súčasťou konsolidačných skupín podliehajúcich CSRD. CSRD tak priamo zakotvuje povinnosť pre firmy zisťovať ESG informácie a dáta od svojich obchodných partnerov a zohľadňovať ich napríklad pri výbere dodávateľov. Naša dotazníková platforma SYNESGY je takým potrebám šitá na mieru.