Načo je dobrá európska taxonómia?

22. 2. 2023

Na prvé počutie môže výraz taxonómia znieť až strašidelne, vyvolávajúci otázky, čo všetko sa za ním môže skrývať. Preto sa pokúsime zrozumiteľne vysvetliť, čo pojem európska taxonómia znamená.

Slovo taxonómia pochádza z gréckeho slova „tassinomia“, čo znamená „urobiť poriadok“, „klasifikovať“. Aj preto sa Európska komisia rozhodla vytvoriť európsku taxonómiu, zrozumiteľnú klasifikáciu ekonomických činností, ktoré možno považovať za udržateľné. Tento nástroj, ktorý slúži primárne bankám a finančným inštitúciám, im umožňuje vyhodnotiť, ktorý z ich klientov sa chová udržateľne z hľadiska životného prostredia, a ktorý sa na to ešte len pripravuje a bude eventuálne potrebovať napr. úver na financovanie nevyhnutných investícií. To od bánk už dnes vyžaduje nariadenie o vykazovaní udržateľnosti v oblasti financovania (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR).

Pre konkrétne činnosti je nutné vytvoriť kritériá udržateľnosti, určité ohraničenie toho, čo možno považovať za udržateľné pri dodržaní základného princípu Do Not Significant Harm (DNSH), tj nepôsobiť významnú škodu na životnom prostredí. V praxi to znamená, že napr. udržateľná autobusová doprava používa autobusy spĺňajúce emisnú normu Euro6 a autobusy obúva do pneumatík dvoch najvyšších energeticky úsporných tried. Udržateľná výroba cementu znamená vypustenie max. 0,5 tony CO2 ekvivalentu na 1 tonu cementového slinku a pod. Európska taxonómia zavádza pravidlá, ktoré musia byť zrozumiteľné a jasné pre podniky, investorov i verejnosť, pretože všetci , finančné aj nefinančné podniky, reportujú podľa rovnakých kritérií. Je to vskutku výzva, keď treba definovať všetko, vrátane názvov a základných pravidiel. A to zvlášť vo chvíli, kde sa jedná o veľmi dôležitú tému, ktorá neznesie ďalší odklad.

Aby bolo možné všetky ciele dosiahnuť a vyhnúť sa greenwashingu, bolo stanovených šesť kľúčových cieľov týkajúcich sa klímy, a možné kroky a spôsoby, ktoré môžu finančné aj nefinančné spoločnosti podniknúť na ich dosiahnutie.

Šesť cieľov:

  • zmiernenie klimatickej zmeny,
  • prispôsobovanie sa zmene klímy,
  • udržateľné využívanie vodných zdrojov,
  • prechod na cirkulárnu ekonomiku,
  • kontrola a prevencia znečistenia,
  • ochrana zdravého ekosystému.

SFDR, resp. taxonómia vyžaduje, aby podniky, ktoré do pôsobnosti nariadenia spadajú, reportovali o „zelenosti“ troch kľúčových ukazovateľoch výkonnosti (obrat, kapitálové výdavky – CapEx a prevádzkové výdavky – OpEx), resp. aby rozčlenili, ktoré ich činnosti sú a nie sú udržateľné. V súčasnej dobe je zverejnená taxonómia environmentálnej oblasti pre vybrané, najviac intenzívne odvetvia z hľadiska produkcie skleníkových plynov. Uvažuje sa však aj o vzniku sociálnej taxonómie.